MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
9.4.2023
pridelená značka: SEB23
k podneu č. 18 - \\\"Cyklistická cestička Barca -Šebastovce\\\".-pokračovanie
Po prijatí odvolania ostal stavebný úrad nečinný. Až po výzve odvolávateľa (26.3.2023), teda so značným časovým oneskorením 3 mesiacov, verejnou vyhláškou upovedomila obec ostatných účastníkov o podaní odvolania. Toto je aktuálny stav. Ostatné vyjadrenia obce zo dňa 13.03.2023 možno považovať za predčasné a značne zmätočné.Obec ako orgán územného plánovania je plne zodpovedná za pripravenosť projektov, obzvlášť v prípadoch, ktoré sama osobitne iniciuje na pozemkoch, ktoré nie sú majetkom obce, ale sú vo vlastníctve FO.
Účastníci takýchto konaní majú právo na korektné jednanie a ostatní občania na pravdivé a aktuálnej situácii zodpovedajúce informácie.