MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Cesty a chodníky, oplotenie
9.4.2023
pridelená značka: SEB22
k podneu č. 18 - \"Cyklistická cestička Barca -Šebastovce\".
Dovoľujem si upresniť predchádzajúci oznam týkajúci sa líniovej stavby „Cyklistická cestička Barca Šebastovce“ zo dňa 13.03.2023.
Na rozdiel od predchádzajúceho tvrdenia obce je dôvodné uviesť, že územné rozhodnutie (č. 336/2022-RU) o umiestnení líniovej stavby už vydané BOLO !!!.
Uvedené rozhodnutie vydal stavebný úrad Ruskov so značným časovým oneskorením. Aj napriek časovému sklzu, bolo rozhodnutie postihnuté (nielen podľa názoru odvolávateľa), neodstrániteľnými hmotnoprávnymi vadami a procesnými vadami, ktoré majú vplyv na zákonnosť vydaného rozhodnutia.
Preto bolo (v zákonnej lehote) proti územnému rozhodnutiu podané odvolanie (doručené stavebnému úradu Ruskov ešte dňa 19.12.2022). Po prijatí od