MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE
PODNETY
NOVÝ Iné
13.3.2023
pridelená značka: SEB19
Podbelova
Informácia na podnet č. 18
Pre výstavbu a umiestnenie stavby cyklochodníka trasa Barca – Šebastovce prebieha územné konanie na UHA mesta Košice. Rozhodnutie o umiestnení stavby nebolo vydané, nakoľko na stavebnom úrade Ruskov boli predložené odvolania, námietky a nesúhlas zo strany niektorých vlastníkov na časti Šebastovce aj Barca. Tieto námietky posúdi UHA a stavebný úrad, ktorý následne bude pokračovať v príprave podkladov pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. Po vydaní rozhodnutia bude možné pokračovať v príprave projektovej dokumentácie a vydania stavebného rozhodnutia, aby bolo možné cyklochodník vybudovať.