Kríž - cestou na rozhľadňu
MODLITBA
Všemohúci a láskavý Bože, Ty si prameňom všetkého požehnania, preto Ťa
pri tomto kríži - znamení najväčšej lásky, obety a víťazstvo milosrdného
Ježiša Krista - postavenom z vďačnosti na Tvoju slávu, prosíme:
Vypočuj naše prosby a prosby svätcov nášho národa, zvlášť príhovor
nebeskej Matky a milosrdne zachráň našu krajinu pred všetkým zlom
viditeľným i neviditeľným, pred katastrofami, vojnami, pred stratou
pravej viery a morálky;
Požehnaj nás, naše rodiny, našich blízkych a požehnaj celé Slovensko,
aby sme sa stali požehnaním jedni druhým. Príď Duchu Svätý do našich
životov, naplň naše srdcia svojimi milosťami a daj, aby sme v Ježišovom mene
svetu ponúkli dar svojej pravej viery;
Požehnaj našu prácu, nech dielo našich rúk a nášho umu prispieva
k spoločnému dobru, aby sme si slúžili navzájom ako dobrí
správcovia mnohotvárnej Božej milosti;
Odstráň všetky prekážky, ktoré by mohli byť medzi nami a Tebou, aby sme Ťa
viac milovali a prijímali od Teba pokoj, lásku, radosť, ktoré nám ponúkaš skrze
Eucharistiu. Daj, aby sme Tvojmu krížu ostali navždy verní.
Amen.