Vážení obyvatelia,
oznamujeme Vám, že podľa Zákona č. 582/2004 Z.z. a VZN č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde a správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov je každý obyvateľ povinný: do 31. januára 2019 nahlásiť akékoľvek zmeny, ktoré by mali rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dané zmeny je potrebné nahlásiť na Obecnom úrade v Trstenom pri Hornáde počas stránkových dní.
Priznanie podáva:
- každý, kto sa v roku 2018 stal novým vlastníkom nehnuteľností
Čiastkové priznanie podáva:
- každý, komu zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti
- ten, kto už mal nehnuteľnosť a ďalšie mu v roku 2018 pribudli alebo ubudli
- ten, u koho nastali zmeny vo výmere, využití, či iné dôvody, ktoré vplývajú na určenie dane