POZVÁNKA

                                     na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
                                                       v Trstenom pri Hornáde
                                        Starosta obce v súlade s § 13 odst. 4 písm. a
                         zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie OZ 

             dňa 13. december /štvrtok/ 2018
                        so začiatkom o 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti OcÚ

 Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia 
4. Kontrola plnenie uznesení OZ
5. Návrh VZN č. 4/2018  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
     odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trstené pri Hornáde
6. Rôzne
7. Diskusia 
8. Záver

____________________
   Mgr. Matej Kočiš
      starosta obce

V Trstenom pri Hornáde 10. 12. 2018