Program zasadnutia:

1. Úvod

a) Otvorenie zasadnutia – štátna hymna

b) Určenie zapisovateľa zasadnutia

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a poslancov OZ, odovzdanie osvedčení

o zvolení

d) Vystúpenie odstupujúceho starostu

e) Zloženie sľubu novozvoleného starostu-prevzatie insígnií a prevzatie vedenia

ustanovujúceho zastupiteľstva

f) Zloženie sľubu poslancov a podpísanie sľubu

g) Vystúpenie novozvoleného starostu

2. Schválenie programu ustanovujúceho zastupiteľstva

2.1 Zriadenie obecnej rady

2.2 Zriadenie komisií

2.3 Zriadenie komisie podľa čl. 7 odst. 5 zák. č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

2.4 Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia

zastupiteľstva v súlade so znením §12 zák. o obecnom zriadení

2.5. Určenie platu starostu

2.6. Záver


____________________

František Bartko

starosta obce

V Trstenom pri Hornáde 03. 12. 2018