Vážený zástupca samosprávy obce
Trstené pri Hornáde v okrese Košice - okolieKošický kraj / vážený občan.

Problematika nakladania s komunálnym odpadom, jeho spoplatňovanie, zneškodňovanie, zhodnocovanie a nežiaduce skládkovanie sú aktuálne témy vyžadujúce promptné efektívne a účinné riešenia. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach sme iniciovali projekt podporený Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VEGA 1/0582/17 s názvom „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“ skúmajúci rôzne aspekty nakladania s komunálnym odpadom s cieľom nájsť optimálne riešenia a postupy uplatniteľné v hospodárstve komunálnych odpadov.

Súčasťou riešeného projektu je dotazník zameraný na osobné názory, postoje a správanie rôznych skupín občanov SR vo veci nakladania s komunálnym odpadom.

V záujme objektívnosti, komplexnosti a účinnosti zámeru Vás úctivo žiadame o spoluprácu pri získavaní informácií o spôsoboch nakladania s komunálnym odpadom a triedenom zbere.

Získané Vaše odpovede sú pre nás dôverné údaje, anonymné, chránené, individuálne sa nezverejnia a budú použité výlučne na účely výskumu jedine vo forme súhrnných záverov z analýz.

Do každej obce rozposielame jediný e-mail, aby z našej strany nedošlo k bezohľadnému rozposielaniu nežiaducej pošty. Až v prípade žiadnej odpovede z príslušnej obce sa pokúsime o opätovný kontakt. Preto Vás prosíme, ak nie ste zamestnanec/zamestnankyňa úradu kompetentný/kompetentná odpovedať na otázky ohľadom komunálneho odpadu, aby ste tento e-mail príslušnému kolegovi/kolegyni preposlali. Zároveň by sme Vás však radi uistili, že aj Váš osobný názor na problematiku komunálneho odpadu bez poznatkov o financovaní a o štatistických údajoch nakladania s komunálnym odpadom napomôže riešeniam pálčivých aktuálnych problémov ohľadom komunálneho odpadu, a preto privítame odpovede na dotazník aj priamo od Vás a aj ďalších Vašich kolegýň/kolegov, ale aj známych, priateľov či susedov, ktorým, Vás prosíme, aby ste tento dotazník s odporúčaním na jeho zodpovedanie preposlali.

Vopred ďakujeme za preukázanie záujmu o riešenie problému zvyšujúceho sa množstva odpadov vyplnením dotazníka a preposlaním dotazníka ďalším občanom, ktorých sa tento problém rovnako týka. Ďakujeme tiež redakcii časopisu Odpady a Obecné noviny za zdieľanie témy a dotazníka širokej verejnosti.

Za vašu spoluprácu a úprimné zmysluplné informácie Vám vopred ďakujeme.

-Vyplniť dotazník-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddXmuwpPQwWX5gw8VS3GRH1PZlfc9Q1cYREo-tV6LeNfkKZA/viewform


(adresa dotazníka pre prípadné manuálne skopírovanie: https://goo.gl/forms/fr8vR0vQc3nqknCE3)

 

V Košiciach dňa 23.5.2018

Za projektový tím PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach 
doc. Ing. Michal Stričík, PhD. v.r.